fbpx

1. Introducció
2. Objecte i abast
3. Funcions i responsabilitats
4. Compromisos
5. Gestió del codi

Amb el suport de:

logo-diba

 

Descarrega la versió PDF del codi ètic aquí

Descarrega el díptic de valors del planter aquí

1. Introducció

El Club Balonmano Granollers (BMG) i la Fundació Balonmano Granollers (FBMG) són entitats arrelades a la ciutat i al Vallès Oriental, dedicada la primera a la competició i formació i la segona al foment i promoció de l'handbol

Missió

Formar esportistes en una doble vessant: la pròpiament esportiva, que els permeti desenvolupar al màxim nivell les seves capacitats fins arribar, en alguns casos, al màxim nivell -l'esport d'elit- i la vessant personal, formant-los en els valors cívics i democràtics: el respecte, el compromís, l'esforç, i el treball en equip -entre altres- que els permeti estar arrelats al club (o vincular-se al club) i a la ciutat. 

Situar al club en una posició capdavantera en el món de l'handbol català i espanyol perquè esdevingui un club de referència. 

 

Visió

El club es vol consolidar com un club de referència en el món de l'handbol compromès en la difusió dels valors i beneficis de la seva pràctica i que contribueix al desenvolupament i projecció de la ciutat.

 

Valors

El BMG i la FBMG estan a la servei de la societat, en general, i de la ciutat de Granollers i la comarca del Vallès Oriental en particular, i actuen sota els principis de la participació, igualtat d'oportunitats, transparència, legalitat, eficàcia i eficiència en la gestió de recursos.

2. Objecte i abast

L'objecte del present document és definir els compromisos de bon govern i comportament socialment i ambiental responsable que s'assumeixen respecte els grups d'interès (i que ha estat elaborat de manera conjunta per les dues entitats Club i Fundació). 

Els criteris triats pretenen establir unes pautes generals de conducta que orientin la forma d'actuar en consonància amb la legislació vigent i amb els seus respectius Estatuts. Tenint present que segurament no es contemplen la totalitat de situacions i circumstàncies que poden donar-se.

3. Funcions i responsabilitats

De manera general, les funcions i responsabilitats vers el Codi són:

 

Junta Directiva-Patronat de la Fundació

 • Aprovar inicialment el codi ètic i el seu possible desenvolupament en el si de cada entitat.
 • Garantir la seva difusió i la seva aplicació.
 • Assegurar que cap persona aliena als dos òrgans rep capmena de càstig o represàlia com a conseqüència de consultes o comunicacions d'incompliments del Codi o de qualsevol altra informació relacionada.

 

Personal/tècnics/jugadors

 • Conèixer i complir amb les lleis, reglaments i normes que s'apliquin en l'exercici de la seva funció, així com amb els principis i criteris descrits en aquest Codi.
 • Demanar assessorament en cas de dubte i informar dels incompliments o vulneració dels criteris recollits al Codi.

 

Socis

 • Conèixer els principis i criteris descrits en aquest Codi, contribuir i ajudar al seu acompliment.

4. Compromisos

De manera general, el Club i la Fundació, es comprometen a establir els mecanismes per assegurar que les persones que formen part de l'entitat desenvolupin les seves funcions seguint els principis i valors recollits al Codi Ètic i, en especial:

 • Rendició de comptes de la gestió de la Junta i del Patronat.
 • Trransparència en la presa de decisions.
 • Comportament basat en els valors definits pel club.
 • Respecte als interessos dels diferents col·lectius que conformen el Club.
 • Respecte al principi de legalitat.
 • Respecte als drets humans.
 • Confidencialitat en tot allò que fa referència a l'exercici de la funció directiva.
 • Participació activa en les reunions de la Junta Directiva o Patronat de la Fundació i en el desenvolupament de les funcions que tenen assignades.
 • Abstenir-se de participar en assumptes i votacions en els que hi hagi algun tipus d'interès personal.
 • No participar en oportunitats de negoci que coneguin els directius en raó de la seva condició, ni durant el seu mandat ni quan aquest hagi finalitzat.
 • Abstenir-se d'emetre opinions públicament que puguin lesionar alguna persona o membre de les entitats o les mateixes entitats per qualsevol mitjà i compromís de plantejar-les al si dels òrgans corresponents.

Tant la Junta Directiva, en el cas del Club, com el Patronat, en el cas de la Fundació, s’obliguen a portar a terme una gestió econòmica encaminada a, com a mínim, mantenir el Patrimoni de cadascuna de les entitats.

Amb aquesta finalitat, ambdós òrgans de govern s’obliguen a realitzar els millors esforços de forma que els comptes anuals de cada entitat mostrin un resultat positiu. 

En el supòsit que, malgrat la voluntat expressada anteriorment, els comptes anuals d’un exercici presentessin pèrdues, l’òrgan de govern corresponent (Junta Directiva en el cas del Club i Patronat en el cas de la Fundació) es compromet a presentar, en els dos exercicis següents, uns comptes anuals amb uns beneficis que compensin la pèrdua inicial. 

En cas d’incompliment manifest d’aquest compromís, l’òrgan de govern que correspongui s’obliga a dimitir. 

La Junta Directiva del Club i el Patronat de la Fundació s’obliguen a realitzar una auditoria financera externa, com a mínim, sobre els comptes anuals corresponents al seu darrer any de mandat.

 

Cap als socis del BMG

 • Respectar el dret a la participació.
 • Promoure l'eficàcia i eficiència en la gestió dels recursos.
 • Respecte del dret de vot i representació.

 

Cap al personal, tècnics i jugadors de les dues entitats

 • Respectar, facilitar i donar suport a la igualtat d'oportunitats i de tracte amb independència de l'origen, sexe, creences...sense fer cap tipus de discriminació.
 • Respectar el dret a la intimitat i garantir la confidencialitat en les seves dades.
 • Vetllar per la seguretat i salut de les persones.
 • Facilitar, en la mesura de les possibilitats del club, la seva formació esportiva, humana i professional.
 • Respectar la dignitat de les persones davant de comportaments que suposin lesionar-la.

 

Cap als espectadors i clients

 • Treballar per la qualitat, seguretat i eficiència en els espectacles esportius i en els serveis.
 • Utilitzar en la comercialització dels nostres productes i serveis, promocions o publicitat respectuoses amb la dignitat humana , la salut i seguretat i els principis assumits en aquest Codi.
 • Elaborar i complir els contractes d'acord amb els principis de transparència, veracitat, confiança i bona fe evitant actuacions abusives.
 • Mantenir la confidencialitat en les relacions amb socis, clients i espectadors i el respecte a la privacitat de les dades. Garantir que les relacions amb ells exclouen qualsevol pràctica de corrupció, extorsió i suborn que condicioni l'objectivitat i independència entre les parts.
 • Tenir en compte els criteris de sostenibilitat en els productes i serveis oferts amb l'objectiu de minimitzar el seu impacte.

 

Cap als patrocinadors

 • Ser capaços de construir relacions a llarg termini, establint acords que facilitin la seva participació activa i posin en valor la seva aportació.
 • Treballar, preferentment, amb empreses i entitats que comparteixin els principis i valors explicitats en aquest Codi.

 

Cap als nostres competidors, aliances i altres col·laboradors

 • Respectar la seva condició de competidor i compromís en no difondre informació falsa o tendenciosa.
 • Promoure la cooperació i la transferència de coneixement en assumptes d'interès comú.

 

Cap a la societat

 • Sensibilitzar la societat de la importància de la promoció de l'esport i els seus valors particularment de l'handbol i dels valors assumits per l'entitat.
 • Facilitar la participació de socis i seguidors en els diferents àmbits de l'activitat de la nostra entitat.
 • Mantenir alts els nivells d'excel·lència en la formació i l'esportivitat.
 • Ser honestos i respectuosos en les relacions amb els equips rivals, àrbitres, i estaments esportius, federatius i institucionals.
 • Mantenir un compromís en el desenvolupament local i territorial amb l'objectiu de contribuir a millorar els aspectes que incideixen en el benestar social i ambiental.

 

Cap als proveïdors

 • Fomentar la contractació de proveïdors locals, en la mesura del possible, i establir relacions de confiança i benefici mutu.
 • Dur a terme processos de contractació d'acord amb els principis de transparència, veracitat, confiança, publicitat, concurrència, confidencialitat, igualtat, no discriminació.
 • Mantenir confidencialitat, privacitat i honestedat en les relacions amb els proveïdors excloent pràctiques com la corrupció, suborn o l'ús d'informació privilegiada.

 

Cap a l'administració i federacions esportives

 • Col·laborar i ser transparent.
 • Acomplir la legalitat.
 • Acomplir el principi d'honestedat, respecte i no ingerència.

 

Cap als mitjans de comunicació

 • Facilitar el treball i la col·laboració amb transparència i veracitat.
 • Respectar la llibertat d'expressió.

5. Gestió del Codi

Aquest Codi és aplicable a totes les persones que formen part de l'entitat. La Junta Directiva del Club i el Patronat de la Fundació assumeixen el compromís de complir-lo i ajudar a fer-lo complir.

Aquest Codi ha estat aprovat per l’Assemblea General del BMG en data 24 d’Octubre 2017 i pel Patronat de la Fundació BM Granollers en data 28 de novembre del 2017. 

Qualsevol canvi o modificació posterior haurà de ser aprovat per l’Assemblea del BMG i pel Patronat de la Fundació BM Granollers. 

Signat Junta Directiva BM. Granollers

 

JOSEP PUJADAS MASPONS

JOAN ORTUÑO GADEA

MIREIA CAMMANY DORR 

 

JUAN JOSE GARCIA MARMER

RAÚL CAMPOS LINUESA

JOSEP MARIA CATOT MOLINA 

 

JOSE LUIS ESCURRIOLA PLANA

VÍCTOR ESCUDERO PRIETO

JOAN ESTAPÉ MAS 

 

POL GARCIA ACEDO

EMILIO GALISTEO RODRIGUEZ

ORIOL SOLÉ BARBANY 

 

DANIEL JULIÀ GALVÁN

JOSE MANUEL VELA FERNANDEZ 

  

Granollers, febrer de 2020

 

1-minihandbol

Banner InferiorcatCAT