fbpx

D'acord amb la Llei 19/2013 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, el Club Balonmano Granollers i la Fundació BM Granollers fan públics els comptes de pèrdues i guanys i balanç de situació de la temporada 2018/2019, així com les aportacions d'institucions públiques.

PÈRDUES I GUANYS 2018/19 DEL CLUB BALONMANO GRANOLLERS

1. INGRESSOS

70 Ingressos activitat 793.607, 67
74 Subvencions Institucions 135.000,00
75 Altres Ingressos 126.352, 07
77 Ingressos Extraordinaris 20.885,30
TOTAL 1.075.845, 04

2. DESPESES

60 Compres diverses 57.297,80
62 Serveis externs 76.806,09
64 Despeses personal 608.059,35
65 Despeses de gestió 259.717,23
66 Despeses financeres 1.800,00
TOTAL 72.164,57

 

APORTACIONS D'INSTITUCIONS PÚBLIqueS (2018/19)

Ajuntament de Granollers 110.000,00 Ajuntament de Granollers
     

 

BALANÇ DE SITUACIÓ CLUB BM GRANOLLERS (30/06/2019)

1. ACTIU

Immobilitzat 312.653,28
    - Immobilitzat material 11.104,51
    - Immobilitzat financer 301.548,77
Deutors 147.186,71
Actiu Corrent 47.797,14
TOTAL ACTIU 507.637,13

2. PASSIU

Fons propis -819.263,41
    - Resultats negatius acumulats -891.427,98
    - Resultats de l'exercici 72.164,57
Creditors a llarg termini 1.143.353,88
Creditors a curt termini 183.546,66
TOTAL PASSIU 507.637,13

 

PÈRDUES I GUANYS 2018/19 DE LA FUNDACIÓ BM GRANOLLERS

1. INGRESSOS

70 Quotes material 308.160,65
74 Subvencions institucionals 52.500,00
75 Altres ingressos 348.337,75
77 Extraordinaris 2.030,00
TOTAL 711.028,40

2. DESPESES

60 Compres diverses 75.166,19
62 Serveis externs 45.112,18
64 Despeses personal 169.052,75
65 Despeses de gestió 414.414,06
68 Amortitzacions 7.077,00
TOTAL

710.822,18

206,22

BALANÇ DE SITUACIÓ FUNDACIÓ BM GRANOLLERS (30/06/2019)

1. ACTIU

Immobilitzat 802.812,80
    - Immobilitzat material 583.615,00
    - Immobilitzat financer 219.197,80
Actiu circulant 306.581,87
    - Deutors 153.282,22
    - Actiu Corrent 153.299,65
TOTAL ACTIU 1.109.394,67

2. PASSIU

Fons propis 847.537,13
    - Fons social 424.915,55
    - Resultats exercicis acumul 422.415,36
    - Superàvit 18-19 206,22
Creditors a llarg termini 206.547,00
Creditors a curt termini 55.311,54
TOTAL PASSIU 1.109.395,67

 

APORTACIONS D'INSTITUCIONS PÚBLIQUES (2018/19)

Ajuntament de Granollers 24.000,00 Ajuntament de Granollers
Suport a la participació Lliga Guerreras Iberdrola 16.500,00 Consell Català de l'Esport
Escola Esportiva 12.000,00 Consell Català de l'Esport

Banner InferiorcatCAT