fbpx

D'acord amb la Llei 19/2013 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, el Club Balonmano Granollers fa públic el pressupost per a la temporada 2015/2016, aprovat per l'Assemblea de Socis (29 de setembre de 2015), i les aportacions d'institucions públiques del 2015. Aquestes dades no inclouen els comptes de la Fundació Balonmano Granollers.

 

Pressupost 2015/16 del Club Balonmano Granollers

 

1. INGRESSOS

700 Ingressos venda material 40.200
702 Ingressos quota de socis 152.375
7021 Quotes empreses col·laboradores 9.830
703 Ingressos per activitats 14.660
7041 Publicitat dinàmica patrocinador 315.000
7042 Ingressos publicitat estàtica 67.100
7043 Ingressos aportacions empreses 108.150
7044 Publicitat retransmissions 0
7049 Altres ingressos publicitat 11.600
706 Ingressos venda d'entrades 5.200
740 Aportacions institucions 100.000
741 Aportacions institucions esportives         4.830
754 Ingressos participació EHF CUP 87.900
759 Ingressos diversos 18.100
777 Ingressos extraordinaris jugadors 25.500
TOTAL 960.445

 

2. DESPESES

600 Compra de material 50.600
602 Compres altres aprovisionaments 4.200
622 Reparacions 600
623 Professionals independents 4.200
624 Transports i ajuts desplaçaments 1.000
625 Assegurances 13.604
626 Serveis bancaris 5.800
627 Publicitat, relacions públiques 28.600
628 Subministres 5.600
629 Despeses vàries Divisió Honor 8.000
631 Tributs 500
640 Despeses de personal 479.994
642 Seguretat Social 63.778
648 Despeses per trànsfers 13.210
650 Desplaçaments esportistes 54.890
651 Quotes competicions 18.300
654 Participació EHF CUP 80.195
657 Organització de partits 6.020
658 Despeses arbitratges 28.480
659 Despeses per contractes jugadors          31.900
62-663 Interessos financers i préstecs 9.640
681 Amortitzacions 0
TOTAL 911.861

 

Aportacions de les institucions públiques (2014)

 

Conveni de Foment i Protecció de l'Esport 100.000 Ajuntament de Granollers
Projecte esportiu Granollers Cup 6.000 Ajuntament de Granollers
Projecte esportiu IES Carles Vallbona 3.700 Ajuntament de Granollers
XXV Torneig Internacional Ciutat de Granollers 5.000 Ajuntament de Granollers

banner-festesoci2018-CAT